Homeopati och andling obalans

 

Av Sven Weum MD PhD

Homeopatin blev uppfunnit av Samuel Hahnemann (1755-1843) som var utbildat läkare och var en aktiv frimurare (1). Hahnemann fick sina idéer från bland annat magikern Paracelcus (1493-1541) som först presenterade teorin ”simila similibus curantor”, eller likadant behandlar likadant (2). Uttrycket homeopati kommer av de grekiska orden ”homeos” (likadan) och ”pathia” (sjukdom). Homeopatins lära är genomsyrat av österns filosofi och de tankar vi hittar inom New Age rörelsen. Människosynen är den samma som inom till exempel transcendental meditation och healing.

Synen på sjukdom 
Enligt homeopatin så har sjukdom sitt ursprung i att den andliga kraften har kommit ut ur balans. Homeopaten Gunvor Ruus skriver i tidskriften Sykepleien: ”När denna energi – livskraften – kommer ut ur balans, uppenbarar det sig i organismen i form av symptom. Därför måste de homeopatiska medlen påverka livskraften dynamisk, så att den igen kommer i balans” (4). Sjukdom är alltså inte et resultat av till exempel bakterier, virus eller giftmedel, utan all sjukdom orsakas av obalans i andliga krafter. George Vithoulkas skriver: ”Det är inte mikroberna eller virus eller bakterier, och inte deras sjukdomsframkallande giftmedel på biokemisk nivå som orsakar sjukdom, utan deras intima natur, deras vitalkraft, själva deras själ. Och det är något dynamisk” (5). Sjukdom måste därför behandlas på et andlig plan, och det er detta som är homeopaternas mål.

En andlig behandlingsmetod 
Därför att homeopatisk behandling är en andlig behandlingsmetod, är det andlig kraft homeopaterna vill förmedla genom de homeopatiske medlen. Detta är orsaken till att et medel kan vara förtunnad så många gånger att det inte finns ett enda molekyl av medlet kvar i mixturen eller pillarna som patienten får. Homeopaterna tror nämligen inte att det er medlet som helar, utan att helandet kommer på grund av vitalkraften. Och homeopatiska medel är behandlat på ett särskilt sätt för att ha möjlighet att överföra denna kraft till patienten.

Potensering 
Genom att ett medel blir förtunnad tillräcklig många gånger, säger homeopaterna att de genom att skaka lösningen varje gång den blir förtunnad tio eller hundra gånger kan öka kraften som lösningen är en bärare av. Det är denna process som har fått namnet potensering. Homeopaterna säger faktisk att medicinen blir starkare ju mera den blir förtunnad, och det är inte ovanlig att man använder medicin som är förtunnad upptill tio i trettionde potens antal gånger. Detta är en så kraftig förtunning at även en million liter av den färdiga medicinen inte innehåller ett enda molekyl av det ursprungliga medlet. George Vithoulkas skriver i sin bok: ”Det är tydlig att detta fenomen inte kan förklaras vid hjälp av vanliga biokemiska mekanismer. Förtunningarna är så astronomiska att inte ett enda molekyl av den ursprungliga medicinen är bevarat. Likafullt är det ingen tvekan om att de kliniska resultaten demonstrerar att en eller annan påverkan finns där, en påverkan som har en kraft stor nog till att hela även djupa kroniska sjukdomar.” Vidare skriver han: ”Av en eller annan grund kan repeterade förtunningar av homeopatisk medicin frigöra en stor helande energi som finns i substansen” (5). Det är med andra ord helt omöjligt att förklara en eventuell helande effekt av homeopatisk behandling oberoende av den övernaturliga dimensionen.

New Age och tusenårsriket 
Många homeopater tillhör New Age rörelsen, och detta är ofta tydlig i deras böcker. George Vithoulkas inleder boken ”Homeopathy – Medicine of the New Man” med ett kapitel han har givet överskriften “Coming of the New Age”. Boken avslutas med kapitlet “Promise for the New Age”. Inom New Age rörelsen talar man om vattenmannens tidsålder som skall komma, av somliga också kallat tusenårsriket. Redan i 1936 skrev homeopaten W. H. Schwartz om homeopatins betydelse i den nya tidsåldern: ”Homeopatin räcker faktisk så långt att generellt bruk av den inom medicinen vore et stort steg framåt mot tusenårsriket, därför att homeopatin inte bara har betydelse för människans fysiska utveckling, utan också för hennes andliga utveckling – den homeopatiska behandlingen frälser i verkligheten själar på detta sett. Den hjälper med att förstöra det onda genom att skapa harmoni i de fysiska organen och därmed främja et rent hjälpmedel för att intellektet och anden skall fungera. Homeopatin hjälper med att öppna de högre center för andlig och gudomlig inströmning” (5).

In i vården 
Oavsett om den enskilde homeopaten bekänner sig till New Age rörelsen eller inte, så är läran och filosofin fullständig i överensstämmelse med vad som undervisas i denna rörelse. När sjuksköterskor och läkare inför homeopati i vården, är det i verkligheten filosofin och andligheten i New Age som erbjudas patienterna. Somliga vill säga att inte alla homeopater tror på hela filosofin, men organisationer som till exempel Norska Homeopaters Landsförbund arbetar aktivt för att den homeopatiske praxisen skall vara i överensstämmelse med Hahnemanns ockulta teorier i klassisk homeopati (4).

Homeopati och kristen tro 
Homeopati är inte grundat på vetenskap och är fullständig beroende av en andlig förståelse av människan och sjukdomar. En helande effekt av homeopati är otänkbar utan andlig kraft. Homeopati är en väg till andlig kraft och helande oberoende av Jesus Kristus. Så var då heller inte Samuel Hahnemann särskilt positiv i sin beskrivning av Jesus. En av hans biografier säger: ”Han motstod svärmaren Jesus från Nasaret, som inte ledde de utvalda till den rätta visdomens väg.” Vidare sa han att Jesus ”tog denna världs mörker på sig och blev till anstöt hos den eteriska visdomens vänner” (1).


REFERENSER 

1. Pfeifer, Samuel. Helse for enhver pris? Hermon forlag A/S, 3577 Hovet, 1988. 
2. Fersling, Poul. Naturligt övernaturligt. Bokförlaget Forum AB, Stockholm, 1989. 
3. Sheila, Drs and Gibson, Robin. Homeopathy for Everyone. Penguin Books, Middlesex, England, 1987. 
4. Ruus, Gunvor. Homeopati. Sykepleien fag nr 6 1992, organ for Norsk Sykepleierforbund, Oslo, 1992. 
5. Vithoulkas, George. Homeopathy, Medicine for the New Man. Thorsons Publishers Limited, Northamptonshire, England, 1985.