Evangeliet är originalen

 

Av Sven Weum MD PhD

Det är viktigt att pröva om andarna är från Gud. Men vi får aldrig glömma att ockulta behandlingsmetoder bara är förfalskningar av Andens gåvor. De goda nyheterna är att Gud har gett den äkta varan till sin församling. Herren vill visa sin härlighet och uppenbara sin kraft genom nådegåvorna.

Bibeln varnar för synd och mörker, men det er inte bokens huvudtema. Vår viktigaste uppgift är inte att förbanna mörkret, utan att vara världens ljus. Alltför ofta är kristna bara upptagna av att peka på allt som är fel. Vi måste också göra det som vi vet är rätt. Evangeliet är goda nyheter för alla, också för de sjuka. Församlingarna skulle vara kraftstationer där lidande människor kunde uppleva helande och befrielse. New Age rörelsen är inte annat än en falsk lösning på världens enorma lidande och en reaktion på kyrkans bristande vilja till att söka andliga gåvor. Vi är inta kallade att vara en religiös institution. Som kristna är vi kallade till att vara Herrens kropp.

Jesu tjänst 
Då Jesus kom till jorden, uppenbarade han hurdan Gud är. Då han helade de sjuka, visade han Guds medlidande med alla som lider. Jesus tillrättavisade fariséerna och de religiösa ledarna, men han fördömde aldrig lidande människor. Då Petrus uppsummerade Jesu tjänst beskrev han ”hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige Andes kraft, han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, ty Gud var med honom” (Apostlagärningarna 10.38). De fyra evangelierna är fulla av vittnesbörd om Jesu helanden. Apostlagärningarna talar om hur de troende förde vidare Jesu tjänst som hans kropp i denna världen. De var ett levande vittnesbörd om att ”Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet” (Hebreerbrevet 13.8).

Jesu försoning 
Då Jesus dog på korset bar han våra synder och sjukdomar (Jesaja 53.4-5). Det betyder inte att all synd och sjukdom har forsvunnit. Men han har öppnat vägen in till vår himmelske Far. ”Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid” (Hebreerbrevet 4.16). Vi kan söka gudomligt helande på grund av Jesu försoning. Andens gåvor är givna därför att Gud vill förmedla uppmuntran till människor och kraft till att hela sjuka.

Förkunna och praktisera Guds ord 
Bibeln har mycket at säga om gudomligt helande. Kyrkan sviktar i sin kallelse om vi inte förkunnar och praktiserar dessa sanningar. Aposteln Paulus säger: ”Jag har inte försummat något som kunde vara till nytta för er. Jag har predikat och undervisat, offentligt och i hemmen” (Apostlagärningarna 20.20). Vi skulle inte heller låta det vara med att förkunna eller praktisera något at det som Jesus har bett oss om att göra. Då Jesus gav missionsbefallningen, gav han oss order ”at hålla allt” vad han hade befallt oss (Matteusevangeliet 28.20). Hans befallningar var inte en ny lag. Han befallde sina lärjungar att föra vidare hans tjänst på jorden med den helige Andes kraft. Församlingen är kallad till att vara ”sanningens pelare och grundval” (1 Timoteusbrevet 3.15). Vi är inta kallade till att vara bara en teologisk eller religiös institution.

Jesus som förebild 
Det är av största betydelse att vi blir Jesu efterföljare. Jesus bad oss inte om att bygga upp imponerande tjänster och katedraler. Han befallde oss at göra ”alla folk till lärjungar” (Matteusevangeliet 28.19). En lärjunge är inte bara en troende, Jesus säger att när en lärjunge ”har blivit fullärd blir han som sin lärare” (Lukasevangeliet 6.40). Vår kallelse är att bli som Jesus. Han är vår lärare och vår förebild. Han har visat oss hurdan Gud är. Då Jesus såg folkmassorna står det att ”han förbarmade sig över dem och botade de sjuka bland dem” (Matteusevangeliet 14.14). Han kallar oss till att ha samma medlidande, och han vill ge oss samma kraft till att bota de sjuka.

Sök att vinna de andliga gåvorna 
De flesta kristna önskar att bli använda av Gud. Många önskar också att ha andliga nådegåvor. Men när Bibeln talar om nådegåvorna säger den att vi skall söka dessa gåvor (1 Korintierbrevet 14.1). Det grekiska som er översatt med ”söka” betyder ”att vara nitälskande för, ivra eller brinna för” (1). Det är inte bara en fråga om att vara öppen för karismatiska gåvor. Gud vill att vi skall ropa efter hans kraft och Andens gåvor. Han vill att vi skall söka efter dessa skatter mer än guld. Världen er full av falsk andlighet, men Gud vill att hans folk skall ha den äkta kraften. När vi ser behoven i världen och är villiga att bli använda av Gud, skall han utgjuta sin Ande.

Tro som er verksam i kärlek 
Då Jesu lärjungar inte klarade att hela en pojke med epilepsi, tillrättavisade han dem för deras otro (Matteusevangeliet 17.17). Men Jesus fördömde aldrig den sjuke som inte hade blivit helad. Som hans lärjungar måste vi ta till oss hans ord om gudomligt helande. Förkunnare och ledare har ett speciellt ansvar att leva ”likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord” (2 Timoteusbrevet 2.15) och söka att förmedla Guds kraft genom helande. Men kraften är inte begränsad till förkunnare och ledare. Jesus sa at ”tecken skall följa dem som tror” (Markusevangeliet 16.17). Vi kan alla vara bland dem som tror, och vi kan alla vara kanaler för Guds kärlek och kraft. Det vi verkligen behöver är ”en tro som är verksam i kärlek” (Galaterbrevet 5.6).

Gud hade menat att hans församling skulle vara en plats där människor fick möta kärlek och kraft till helande. När hans församling är fylld med hans närvaro, skall också de sjuka och lidande uppleva sig omslutna av hans kärlek. Alla blir inte omedelbart helade. Men kärlek var menat att vara församlingens varumärke. Jesus sa: ”Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar” (Johannesevangeliet 13.35).

Rekommenderat litteratur

1. Monsen, Marie. Bønnens makt. Lunde forlag. Oslo 1989. 
2. Wimber, John. Helandets kraft. Libris förlag. 2002.
3. Bergling, Linda. Jesus helar och upprättar. Boklövet Arken AB.


Alla bibelcitat är hämtade ur Svenska Folkbibeln 98